Φυσιοθεραπεία για αμφοτερόπλευρη βαθμού 3 γοναρθρωσης 
Αντιδραστική αρθρίτιδα στα παιδιά komarovsky