Κοινή θεραπεία με cholubo rhodoni 
Καλύτερη οστεοχονδρωσία του τραχήλου της μήτρας